Vedtægter

Vedtægter for Magleby Forsamlingshus


1.

Foreningens navn er Foreningen Magleby Forsamlingshus og den formål er opretholdelse af Magleby Forsamlingshus til brug for egnens befolkning.


2.

Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen, der kun kan nægte optagelse, hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. I tilfælde af nægtelse skal spørgsmålet forelægges for den efterfølgende generalforsamling, dersom den pågældende ønsker det.


3.

Der fastsættes et årligt kontingent hver år på generalforsamlingen. Kontingentet forfalder til betaling 30 dage efter, at det er fastsat på generalforsamlingen og dækker fortsat medlemskab indtil næste års generalforsamling. Ved et medlems udmeldelse ydes der ikke refusion for den resterende del af medlemsperioden. Udmeldelse skal ske skriftligt til kasseren eller formanden.


4.

Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen på bestyrelsens forslag. Der betales ikke kontingent.


5.

Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på indtil 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 3 år ad gangen, der afgår efter tur 2, 2 og 3 medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger ved afstemning blandt sine medlemmer 1 forman, 1 næstformand, 1 kasserer og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.


Bestyrelsesmødet afholdes, når formanden finder det fornødent eller når 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 3 medlemmer af den er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formanden – i hans fraværelse den fungerende formand – i stemmeudslaget.


Bestyrelsen fastsætter vilkår og pris for udlejning af Magleby Forsamlingshus.


6.

Foreningens regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 2 af generalforsamling valgte revisorer udenfor bestyrelsen. Revisorerne samt 1 suppleant for disse vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.


7.

Den årlige generalforsamling afholdes i marts måned.


Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal indkaldes, når mindst 10 medlemmer med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det. I sidste tilfælde senest til månedsdagen efter begæringens modtagelse.


Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden.

Indkaldelsen sker enten ved en af foreningen udsendt meddelelse til medlemmerne eller ved en annonce i et lokalt annonceblad eller dagblad. Indkaldelsen sker tidligst 4 uger før generalforsamlingen og senest 10 dage før generalforsamlingen.


8.

Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender foreningens højeste myndighed indenfor de af lovene fastsatte grænser.


9.

Generalforsamlings forhandlinger ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.


På den ordinære generalforsamling aflægges:

1. Bestyrelsens beretning om virksomhed i det forløbne år.

2. Fremlæggelse til godkendelse det reviderede regnskab.

3. Behandling af indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge inden generalforsamlingen.

4. Foretagelse af valg til bestyrelse og revisorer

5. Fastsættelse af kontingent iht. §3.

6. Eventuelt.


Afstemning sker skriftligt, hvis blot et tilstedeværende medlem ønsker det.


Der kan ikke udøves stemmeret iflg. Fuldmagt, kun gennem personligt møde.


Ved en afstemning gælder i almindelighed simpel stemmeflerhed, med mindre andet er fastsat.


For at være stemmeberettiget på generalforsamling må man have været medlem i 3 måneder, have betalt det første kontingent og i øvrigt ikke være i kontingentrestance.


Der tilkommer hvert medlem 1 stemme.


10.

Til ændring af foreningens love samt til optagelse af æresmedlemmer kræves mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.


11.

Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer.


Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende medlemmer.


Ved opløsning af foreningen bestemmer generalforsamlingen samtidigt, hvad formuen skal anvendes til. Træffes ingen bestemmelse herom, tilfalder foreningens formue Stevns kommune til anvendelse til kulturelle og/eller idrætsformål i Magleby.


12.

Foreningen forpligtes ved underskrift at 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formand eller næstformand.


Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgående forpligtelser.


Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlige hæftelser.