Transskription

MAGLEBY FORSAMLINGSHUS   MaglebyFSH.dk

Magleby Forsamlingshus - Stevns

Markstrædet 5 - Magleby - 4672 Klippinge

OM HUSET - Historie - Transskription af avisklip om indvielse

< Tilbage


Fra Stevns

(Korrespondance til ”Avisen”)


Søndag den 19de September aabnedes et af Høire i Magleby bygget Forsamlingshus. Bygningen ligger ved Indkjørslen til Byen, skraas over for den smukke spirprydede Kirke, og tager sig smukt ud, ligesom det ogsaa er rummeligt og bekvemt indrettet.


Den nævnte Dag har huset overordentlig smukt pyntet, og hvad der var det Bedste, det var propfuldt af Mænd og Kvinder. Godsforvalter Rasmussen, Gjorslev, aabnede Festen med et Leve for Kongen, hvornæst Kulturministeren talte for Fædrelandet, idet han dvælede ved de pligter, som paahvile os overfor dette, ligesom han ogsaa særlig betonede Regeringens og Høires Pligter overfor det Fædreland, som modstanderne have bragt Forstyrrelse og Forvirring over.

Høiskoleforstander Chr. Nielsen Lindholm, talte om den Virksomhed, som skulde udfolde sig i Forsamlingshuset, og som han særlig betonede skulde være en Oplysningsvirksomhed, der skulde hvile paa kristelig Grund, indpode dansk Tænkemaade og være anlagt paa det praktiske liv. Han advarede stærkt imod det Ordgyderi (tom snak), hvortil Ungdommen nu til Dags let forfalder. Taleren fandt stærk Tilslutning.


Før og mellem Talerne blev afsungen Sange af ”National Sangbogen”. Ved Fællesbordet i et ved Bygningen opført telt blev der holdt flere taler, hvor det navnlig betonedes, at Høire burde forsætte med at den Gjerning op: igjennem Forsamlinshuse at bringe sine Betragtninger videre ud i Befolkningen. Festligheden sluttede med en Dands.


Magleby Gaarmænd, som væsentlig have baaret Sagen frem, have megen Ære af det udførte Værk, og det er nu at haabe, at ret Mange ville samles i dette Hus, hvad sikkert nok vil skee, da ikke blot Beboerne af Magleby, Holtug og Klippinge, men ogsaa Strøby og Varpelev ville kunne drage Nytte af Huset, som ligger ret bekvemt for disse Byer. Heldigt vilde det dog være, om der ogsaa i Strøby, kunde reise sig et færdig Hus, hvis der ikke paa anden Maade kan skaffes passende Lokale. Høire har nemlig der tidligere været i Flertal, men blev ved Valgmandsvalget slaaet af Venstre, så at der her er en vigtig Gjerning for Høire at tage op. Men skal Høire med nogen Kraft tage den foredragende Gjerning i sine Rækker, hvilken Gjerning Venstre med saa godt Udbytte for sin Sag har udført, så maa der melde sig et større Tal af Foredragsholdere end dem, der nu haves til Raadighed, thi ellers opslides de Kræfter, der nu staa til Tjeneste.


Det er Kræfter af den Art, som Christian Nielsen, Lindholm, der er Brug for. En kraft, vil jeg dog gjøre opmærksom paa, som mange Steder vil staae til Raadighed, men som i utilbørlig Grad har ligget ”Brak”, og det er Landets Præstestand. Der er aabenbart en Gjerning for Kræfterne at tage op. De bør ikke blot være Folkets Veiledere paa Landets Præstestole, men kunne ogsaa være Veiledere i Folkelig Retning, naar de vilde tage frem af deres Forraad Nyt og Gammelt og paa en jevn Maade bringe det ud iblandt Befolkningen. De kunne dog ikke leve deres Liv iblandt Folket uden snart at blive opmærksomme paa, hvorledes man virker befrugtende for Menigmand.


-------------

Transskription af Webmaster 01.10.2018 efter digital kopi af avisklip fra Stevns Lokalhistorisk Arkiv, noteret Jr. nr. 2439.